Renoveringstid

Så finner du en avloppspump som passar dig

En avloppspump är en maskin av mindre modell som pumpar bort ditt avloppsvatten. Vattnet kan komma från till exempel WC, dusch, tvättstuga, kök eller för kondensvatten efter en klimatanläggning eller kylaggregat.

Avloppspumpen används när du inte kan nå självfall och avloppsvattnet då behöver pumpas till en markbädd, slamavskiljare eller kommunal självfalls- eller tryckledning för att nämna några. Den används också om du till exempel har byggt ett Attefallshus och vill använda samma anslutning till avloppet som till huset.

Olika typer av avloppspumpar

En avloppspump finns i flera olika former och modeller för olika ändamål. Dessa är också anpassade för olika rum och syften. De olika modellerna har sina för- och nackdelar. Vilken som passar just dig bäst är därför beroende av ditt specifik behov. Man brukar dock tala om två huvudsakliga varianter som brukar rekommenderas utifrån sin driftsäkerhet och underhållskrav. Dessa är:

  • Tuggerpump. Denna typ av pump skär, som namnet indikerar, sönder det som hamnar i toaletten. Det kan till exempel vara allt från kläder till tops och toapapper. Detta skär alltså sönder sakerna genom knivar i kanaler i pumphjulet till ett finare slam. Slammet kan sedan kan pumpas genom ledningar, även klena sådana, utan större bekymmer. En sådan pump är mest lämplig för större system och när slammet ska färdas längre sträckor.
  • Vortexpump/friströmspump. Detta är en så kallad centrifugalpump. Det innebär att partiklarna såsom mindre stenar, tops och trasor kan passera. Eftersom det finns ett större utrymme än hos tuggerpumpens kan större partiklar passera utan problem. Utrymmet gör också att pumpen ger ett lägre tryck än tuggerpumpen och lämpar sig därför bättre för mindre system och kortare sträckor.

Utöver dessa typer finns det andra såsom dräneringspump. Denna används till exempel om du ska pumpa slamavskiljt vatten efter en slamavskiljare. Ska du pumpa orenat spillvatten bör du ha en tuggerpump. En dränkbar avloppspump kan till exempel komma väl till pass efter en översvämning eller vid en pooltömning då pumpen kan kan placeras under vatten. Det finns även avloppspumpstationer. Vilken pump som du ska ha beror därför på vad du tänkt använda den till.